Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Wydawca treści

Komunikat dotyczący obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Tarcza antykryzysowa 4.0

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,  w związku z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej 4.0., informuje, iż środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne z art. 15 zzb  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z póź. zm.),  wypłacane będzie w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do pierwotnie złożonego wniosku. Nie ma konieczności comiesięcznego składania Załącznika nr 2 do Umowy wraz z wykazem pracowników.

Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować Powiatowy Urząd Pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu i w przypadku zmiany tych danych, Powiatowy Urząd Pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych  przez  Przedsiębiorcę. Do informacji Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Wykaz pracowników stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku (zgodnie z art. 15zzb ust. 7a i 7bustawy).
PRZEDSIĘBIORCO!
 
24.06.2020 weszła w życie Tarcza 4.0
Jeżeli otrzymałeś z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim pomoc w formie niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej i prowadziłeś działalność przez 3 miesiące od jej otrzymania, to nie musisz składać wniosku o jej umorzenie.
POŻYCZKA BĘDZIE UMARZANA Z URZĘDU

UWAGA ! - ważne informacje

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 324 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Informacja dot. poczty elektronicznej

PUP Aleksandrów Kujawski informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
przedmiotu sprawy, której dotyczy

Aktualne stawki

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę