Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


INFORMACJA !

W związku z dużą ilością wniosków wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim w ramach Tarczy Antykryzysowej
uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w kwestii ich rozpatrywania
i udzielania wsparcia.

Tarcza antykryzysowa 4.0

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,  w związku z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej 4.0., informuje, iż środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne z art. 15 zzb  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z póź. zm.),  wypłacane będzie w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do pierwotnie złożonego wniosku. Nie ma konieczności comiesięcznego składania Załącznika nr 2 do Umowy wraz z wykazem pracowników.

Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować Powiatowy Urząd Pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu i w przypadku zmiany tych danych, Powiatowy Urząd Pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych  przez  Przedsiębiorcę. Do informacji Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Wykaz pracowników stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku (zgodnie z art. 15zzb ust. 7a i 7bustawy).
PRZEDSIĘBIORCO!
 
24.06.2020 weszła w życie Tarcza 4.0
Jeżeli otrzymałeś z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim pomoc w formie niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej i prowadziłeś działalność przez 3 miesiące od jej otrzymania, to nie musisz składać wniosku o jej umorzenie.
POŻYCZKA BĘDZIE UMARZANA Z URZĘDU

UWAGA ! - ważne informacje

Aktualności

Powrót

Międzynarodowa Fundacja "Reaxum" realizuje projekt "GraduatON" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja dot. poczty elektronicznej

PUP Aleksandrów Kujawski informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
przedmiotu sprawy, której dotyczy

Aktualne stawki

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę